Kjøpsvilkår

Innledning 

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 

 

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. 

 

 1. Partene

Selger er PERFORMANCE BY OCM AS, Sandstuveien 70, 0680 Oslo, post@pbym.no, 921215223, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 

 

 1. Pris

Priser oppgis inkludert merverdiavgift (MVA). Frakt legges til separat, og er også inklusive MVA. Nøyaktige fraktpriser er avhengig av forholdene for hver unike bestilling.  

Prisendringer 

Selger forbeholder seg retten til å endre priser når som helst, uten forvarsel. Bestillinger gjort før endringen vil ikke bli påvirket av dette.  

 

Kampanje/tilbud: 

SALG 

Når vi har et salg, gjelder salgsprisen som blir presentert på hjemmesiden. Vi forbeholder oss fremdeles rettighetene angitt i punkt 3. 

Våre salg har alltid en tydelig start og avslutning. Dette sørger vi for å kommunisere via våre kommunikasjonskanaler. Vi har ikke mulighet til å gjøre endringer på eksisterende bestillinger gjort før eller etter salgsperioder. 

GAVEKORT 

Når et gavekort er utstedt, blir kortet kundens eiendom. 

Performance by OCM forbeholder seg retten til å avslå eller annullere et gavekort uten varsel eller diskusjon. 

Gavekort har en gyldighet på 12 måneder, og trenger ikke å bli brukt opp på en gang. 

Gavekort er kun gyldig på det nettområdet der de er kjøpt fra. F.eks Gavekort kjøpt på www.pbym.no kan bare bli brukt på www.pbym.no siden. 

RABATTKODER 

Bare én rabattkode kan brukes per bestilling. 

Performance by OCM forbeholder seg retten til å nekte eller avbryte bruken av en rabattkode uten varsel eller videre diskusjon. 

Bruk av rabattkoder er avhengig av lagerbeholdning. 

Rabattkoder kan ikke brukes i forbindelse med andre kampanjer. 

Personlige rabattkoder kan kun brukes av den personen eller det firmaet som har mottatt koden.

 

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når selgeren har bekreftet bestillingen med en ordrebekreftelse via e-post. Ordrebekreftelsen genereres automatisk av selger sin database uten manuelt tilsyn. Ved feil eller mangler i bl.a. prisopplysning, leveringstid osv. forbeholder vi oss retten til å korrigere dette i ettertid. Om du ikke er fornøyd med selgers korrigeringer eller synes at produktinformasjonen er feilaktig kan du selvsagt velge å kansellere din ordre. 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

SELGEREN FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å AVVISE ELLER KANSELLERE ALLE BESTILLINGER GJORT PÅ VÅR NETTSIDE. VI RESERVERER OSS EKSPLISITT RETTEN TIL Å IKKE AKSEPTERE BESTILLINGER GJORT PÅ FØLGENDE GRUNNLAG:  

 • Produktet er ikke tilgjengelig / ikke på lager 
 • Betalingsinformasjonen er ikke riktig eller ikke verifiserbar 
 • Bestillingen er mistenkt for svindelforsøk 
 • Dersom vi ikke kan levere til oppgitt adresse 
 • Force Majeure 
 • Ved feilstavelse, feilaktig angitte priser, andre feil eller feilinformasjon på nettsiden.  

 

Selger inngår avtale med myndige personer, alternativt umyndige med verge, samt juridisk person. Er du under myndighetsalder, må en foresatt handle for deg. Når du legger en bestilling på produkter eller tjenester gjennom pbym.no godkjenner du automatisk våre allmenne vilkår. Alle produkter solgt gjennom pbym.no forblir selgers eiendom til de blir betalt.  

 

 1. Betalingen

Vi benytter Dintero Checkout som betalingsløsning. Hos Dintero Checkout kan du enten betale med Vipps, kredittkort (VISA og Mastercard) eller med faktura. Fakturaen trenger du ikke å betale før du har mottatt ditt produkt. 

 

 1. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Alle varer på våre nettsider finnes normalt på lager, vi tar sikte på å levere alle bestillinger samme dag frem til kl 12. Bestillinger gjort på et senere tidspunkt enn dette vil bli sendt neste virkedag; likevel er ikke alltid dette mulig grunnet stort volum av ordre. Leveringstid er normalt 1-5 virkedager. *Unntak er til øyer og de nordligste delene av Norge, hvor det kan ta ytterligere opp til 2 dager innen leveransen kommer fram. Dersom forsendelsen er for stor for postkassen vil du få en hentemelding for å hente pakken på ditt lokale postkontor/hentested. Du kan også bestille hjemlevering av dine varer. Dersom din bestilling har sporingsnummer, vil dette sendes via e-post. 

 

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. 

 

 1. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). 

Angrefristen begynner å løpe: 

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. 

Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. 

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Originalemballasje og eventuelle merkelapper skal legges ved i returen. Husk at du som kunde er ansvarlig for returen frem til den er mottatt av oss. 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, tilbakebetalingen skjer innen 10 arbeidsdager f.o.m. den dagen vi har mottatt og godkjent din retur. 

Les mer om retur og bytte her.

 

 1. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. 

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 

Oppfyllelse 

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. 

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

Heving 

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. 

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. 

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. 

Erstatning 

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. 

 

 1. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.  

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren. 

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. 

Retting eller omlevering 

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. 

Prisavslag 

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen. 

Heving 

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. 

 

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer. 

Oppfyllelse 

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

Heving 

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet. 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr 

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer 

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, belastes kjøper med et gebyr for å dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Dette beløpet varierer for hver unike ordre. 

 

 1. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10. Vi gir deg 2 års garanti på de fleste produktene i vårt sortiment.  I de tilfellene der leverandøren gir en bedre garanti, får du den utvidete garantitiden.
Forbruksvarer og tilbehør som f.eks. treningshansker følger leverandørens garanti, som kan være kortere enn et år. 

Garanti ved kommersielt bruk 

Dersom utstyr som er beregnet på hjemmebruk brukes i et trimrom hos en bedrift frafaller garantien og reklamasjonsretten. Det samme gjelder dersom utstyr som er beregnet på hjemmetrening eller bruk i trimrom i bedrift benyttes på et treningssenter. 

 

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. 

Les mer om våre personvernsregler her.

Les mer om vår cookie policy her.

 

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. 

Vilkår for salg til bedrift: 

Denne Avtale skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Partene vedtar Oslo tingrett som rett verneting i forbindelse med enhver tvist som oppstår i forbindelse med denne Avtale.